bhp

Sposoby na ochronę przeciwpożarową w zakładzie pracy

Zgodnie z rozpowiedzeniem o bezpieczeństwie przeciwpożarowym zarówno pracownicy jak i pracodawca zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. To samo rozporządzenie mówi także i sposobach zabezpieczania zakładu pracy. Jakie zatem rozwiązania z zakresu ppoż powinny być stosowane na terenie przedsiębiorstwa i do jakich zasad musza stosować się osoby w nim pracujące? Odpowiedzi na te pytania postaramy się udzielić w poniższym tekście. 

Obowiązki właściciela budynku w zakresie ppoż

czujnik ogniaWdrążenie odpowiednich rozwiązań i zasad z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy do właściciela budynku czy też jego administratora, w praktyce jednak obowiązek dopilnowania tego spoczywa na właścicielu firmy. Jakie zatem rozwiązania powinny być stosowane na terenie zakładu pracy? Według portalu www.portalbhp.pl można by tu wskazać takie podstawowe rozwiązania jak:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymogów techniczno-budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych
 • wyposażenie budynku w rozwiązania przeciwpożarowe oraz gaśnice
 • zadbanie o konserwacje rozwiązań przeciwpożarowych
 • zagwarantowanie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości bezpiecznej ewakuacji
 • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
 • ustalenie sposóbow postępowania na wypadek pożaru

Wszystkie te zagadnienia są równie ważne i wpływają one na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie zakładu pracy, jak jednak realizacja tych wytycznych wygląda w praktyce?

Zapoznanie pracowników z zasadami przeciwpożarowymi – szkolenia bhp

kursy bhpKażdy pracodawca jak już wspomnieliśmy powyżej ma obowiązek zapoznać swoich pracowników z zasadami ochrony przeciwpożarowej stosowanymi na terenie danego zakładu. W praktyce zwykle takie skrócone szkolenie z zakresu ppoż odbywa się w ramach szkolenia bhp. Szkolenia bhp poruszają ogólne kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w miejscu pracy w tym także odnoszą się one do zagadnień związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Należy jednak zaznaczyć, że kursy bhp odnoszą się jedynie do aspektu teoretycznego, a co za tym idzie szkoleniowiec przedstawia pracownikom jedynie teoretyczne zasady postępowania w razie wystąpienie pożaru i sposoby przeciwdziałania powstawaniu pożarom. W ramach takiego szkolenie nie odbywają się natomiast szkolenia praktyczne. Dlatego w zakładach, gdzie istnieje duże zagrożenie pożarowe zaleca się organizowanie dodatkowych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trakcie których odbywają się także zajęcia praktyczne. Niemniej podstawowe treści zawarte w szkoleniu bhp na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego wystarczają do tego by zakład mógł działać zgodnie z prawem i by przestrzegane były w nim podstawowe zasady z zakresu ppoż.

Obowiązek stworzenia instrukcji przeciwpożarowej

instrukcja przeciwpożarowaZgodnie z przepisami pracodawca zobowiązany jest nie tylko do zapoznania pracowników z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej i sposobami zapobiegania występowaniu pożarom, ale także ma on obowiązek stworzyć instrukcje przeciwpożarową, która zostanie umieszczona na terenie zakładu lub jego części. Na portalu asystentbhp.pl można znaleźć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która powinna zawierać takie treści jak:

 • uwarunkowania sposobu ochrony przeciwpożarowej (w zależności od specyfiki zakładu)
 • określenie wyposażenia przeciwpożarowego oraz sposobu przeprowadzania ich przeglądów
 • sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru
 • sposoby zabezpieczania prac ryzykownych pod kontem pożarowym
 • sposoby ewakuacji
 • sposoby zapoznawania personelu z obowiązującymi w zakładzie regulacjami przeciwpożarowymi
 • plany obiektów

Należy pamiętać o tym, że instrukcja przeciwpożarowa podlega okresowym wymogom aktualizacji, a co za tym idzie nie rzadziej niż raz na dwa lata lub po zmianie procesów technologicznych obowiązujących na terenie zakładu konieczne jest jej wymienienie. Instrukcja przeciwpożarowa powinna być umieszczona w dobrze widocznym miejscu w zakładzie, do którego wszyscy maja dobry dostęp. Zaznaczyć należy, że instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mogą opracowywać jedynie osoby mające odpowiednie kwalifikacje.

Rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej stosowane na terenie zakładu

sygnalizacja pożaruPodstawowym rozwiązaniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej są różnego rodzaju sygnalizacje, które mają na celu powiadamiać osoby przebywające na terenie zakładu o tym, że doszło do pożaru. Obecnie w większości zakładów stosuje się takie rozwiązanie jakim jest system SSP. System ten jest to zbiór kompatybilnych ze sobą elementów, które tworzą jedną instalację. Instalacja ta ma na celu wykrywanie pożaru, powiadamianie personelu o nim, jak i powiadamianie odpowiednich służb o tym, że doszło do pożaru. Niektóre systemy wykonują także automatycznie działania mające na celu zmniejszenie skutków pożaru. Bez względu na rodzaj stosowanego systemu ważne jest to by sygnalizacja pożaru była zawsze całkowicie sprawna, dlatego poza obowiązkiem jej montażu konieczne jest także przeprowadzenie regularnych badań technicznych. Poza systemem SSP stosowanym w zakładzie obowiązkowym i podstawowym rozwiązaniem z zakresy ochrony przeciwpożarowej są gaśnice.

Podsumowanie

Stosowanie odpowiednich rozwiązań z zakresu ppoż jest bardzo ważne jeśli w zakładzie ma być zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Należy jednak mieć na uwadze, że najważniejsze nadal pozostaje to by pracownicy mieli odpowiednią wiedzę w tym temacie, a co za tym idzie muszą oni odbyć odpowiednie szkolenia.

1 thought on “Sposoby na ochronę przeciwpożarową w zakładzie pracy”

 1. Taka ochrona jest bardzo ważna, przecież również wpływa na bezpieczeństwo pracy. Dlatego szkolenia jak i odpowiedni sprzęt zawsze musi znaleźć się w firmie czy zakładzie.

Leave a Comment