Międzynarodowy transport odpadów

Zanieczyszczenia i odpady niebezpieczne to problem z którym boryka się większość państw. Są one wynikiem ludzkiej działalności, a ich przechowywanie czy utylizacja nie zawsze bywa prosta i możliwa. Bywają substancje, których przechowywanie nie możliwe jest na terenie jednego państwa, a może odbyć się na terenie drugiego.

Przewożenie odpadów za granicę

przewóz odpadów transgranicznyDlatego właśnie większość państw podpisała umowę dotyczącą transportu odpadów tak zwaną Konwencję Bazylejską. Mówi ona o tym, że transport odpadów niebezpiecznych oraz ich eksport czy też import jest możliwy tylko wówczas, gdy zainteresowane państwa po wcześniejszych uzgodnieniach wyrażą na to zgodę. Przy czym należy nadmienić iż nie może się on odbywać do krajów które nie podpisały wyżej wymienionej konwencji. Przewoźnik lub kraj eksportujący odpady zobowiązany jest do ich ponownego odbioru w chwili wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji lub gdy będą tego wymagały okoliczności. Przewóz odpadów transgraniczny odbywa się tylko w trybie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia oraz uzyskania zgody. Organem odpowiedzialnym na terenie naszego kraju jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Odpowiada on za przywóz odpadów do kraju, wywóz ich poza teren państwa oraz tranzyt ich przez kraj. Podobne instytucje funkcjonują w innych krajach. Międzynarodowy transport odpadów określa ustawa z dn. 29.06.2007 r.

Przewożone odpady powinny być odpowiednio sklasyfikowane oraz oznaczone. Wiozący je przewoźnik powinien móc okazać się stosowną dokumentacją taką jak, karta przekazu odpadów, karta sprzedaży odpadów, karta charakteryzująca odpady, dokument potwierdzający transgraniczny transport odpadów oraz dokument zawierający informacje o rodzaju transportowanych odpadów oraz dane osoby zlecającej.